Cấu hình Laravel

Trong bài trước, chúng ta đã biết các tệp cấu hình cơ bản của Laravel được đặt trong thư mục cấu hình. Trong bài này, chúng ta hãy thảo luận về các thể loại có trong cấu hình.


Cấu hình môi trường

Các biến môi trường là những biến cung cấp danh sách các dịch vụ web cho ứng dụng web. Tất cả các biến môi trường được khai báo trong tệp .env bao gồm các tham số cần thiết để khởi tạo cấu hình.

Theo mặc định, tệp .env bao gồm các tham số sau:

APP_ENV = local
APP_DEBUG = true 
APP_KEY = base64:ZPt2wmKE/X4eEhrzJU6XX4R93rCwYG8E2f8QUA7kGK8 = 
APP_URL = http://localhost 
DB_CONNECTION = mysql 
DB_HOST = 127.0.0.1 
DB_PORT = 3306 
DB_DATABASE = homestead 
DB_USERNAME = homestead 
DB_PASSWORD = secret 
CACHE_DRIVER = file 
SESSION_DRIVER = file 
QUEUE_DRIVER = sync 
REDIS_HOST = 127.0.0.1 
REDIS_PASSWORD = null 
REDIS_PORT = 6379 
MAIL_DRIVER = smtp 
MAIL_HOST = mailtrap.io
MAIL_PORT = 2525 
MAIL_USERNAME = null 
MAIL_PASSWORD = null 
MAIL_ENCRYPTION = null

Các điểm quan trọng

Trong khi làm việc với các tệp cấu hình cơ bản của Laravel, cần lưu ý các điểm sau:
  • Không nên cố định tệp .env đối với nguồn ứng dụng, vì mỗi nhà phát triển hoặc người dùng có một số cấu hình môi trường riêng cho ứng dụng web.
  • Đối với các tùy chọn sao lưu, nhóm phát triển nên sử dụng tệp .env.example, nó sẽ chứa các cấu hình mặc định.


Truy xuất các biến môi trường

Tất cả các biến môi trường được khai báo trong tệp .env có thể được truy cập bởi các hàm env-helper sẽ gọi tham số tương ứng. Các biến này cũng được liệt kê thành biến toàn cục $ _ENV mỗi khi ứng dụng nhận được yêu cầu từ phía người dùng. Bạn có thể truy cập biến môi trường như hình bên dưới:

'env' => env('APP_ENV', 'production'),

Các hàm env-helper được gọi trong tệp app.php có trong thư mục cấu hình. Ví dụ đã cho ở trên đang gọi tham số cục bộ cơ bản.

Truy cập các giá trị cấu hình

Bạn có thể dễ dàng truy cập các giá trị cấu hình ở bất cứ đâu trong ứng dụng bằng chức năng trợ giúp cấu hình toàn cục. Trong trường hợp nếu các giá trị cấu hình không được khởi tạo, các giá trị mặc định được trả về.

Ví dụ: để đặt múi giờ mặc định, đoạn mã sau được sử dụng:
config(['app.timezone' => 'Asia/Ho_Chi_minh']);


Bộ nhớ đệm của cấu hình

 Để tăng hiệu suất và tăng cường ứng dụng web, điều quan trọng là phải lưu trữ tất cả các giá trị cấu hình. Lệnh để lưu trữ các giá trị cấu hình là:
config:cache
Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy bộ nhớ đệm theo cách tiếp cận có hệ thống:

cấu hình laravel


Chế độ bảo trì

Đôi khi bạn có thể cần cập nhật một số giá trị cấu hình hoặc thực hiện bảo trì trên trang web của mình. Trong những trường hợp như vậy, giữ nó trong chế độ bảo trì. Các ứng dụng web như vậy được giữ trong chế độ bảo trì thông qua một ngoại lệ có tên MaintenanceModeException với mã trạng thái 503.

Bạn có thể kích hoạt chế độ bảo trì trên ứng dụng web Laravel của mình bằng lệnh sau:
php artisan down

Cấu hình laravel

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy ứng dụng web sẽ hiển thị khi nó bị ngừng hoạt động

Cấu hình laravel

Khi bạn hoàn thành công việc cập nhật và bảo trì khác, bạn có thể tắt chế độ bảo trì trên ứng dụng web của mình bằng lệnh sau
php artisan up

cấu hình laravel

Bây giờ, bạn có thể thấy rằng trang web hiển thị đầu ra với chức năng phù hợp và chỉ ra rằng chế độ bảo trì hiện đã bị xóa như hiển thị bên dưới
cấu hình laravel