Cài đặt Laravel

Để quản lý các dependencies, Laravel sử dụng composer. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt composer trên hệ thống của mình trước khi cài đặt Laravel. Trong bài này, bạn sẽ được hướng dẫn quá trình cài đặt của Laravel.

Bạn sẽ phải làm theo các bước được đưa ra dưới đây để cài đặt Laravel vào hệ thống:

Bước 1 - Truy cập URL sau và tải xuống trình soạn thảo để cài đặt nó trên hệ thống.
Bước 2 - Sau khi composer được cài đặt, hãy kiểm tra cài đặt bằng cách nhập lệnh composer trong dấu nhắc lệnh như trong ảnh chụp màn hình sau.

kiểm tra phiên bản laravel

Bước 3 - Bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào việc cài đặt framework hoàn chỉnh. Giả sử chúng ta tạo dự án tên test trong thư mục C:\xampp\htdocs. Tại thư mục htdocs, mở command nhập lệnh sau:
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel test

Đầu ra của lệnh như dưới đây:

laravel
Framework Laravel có thể được cài đặt trực tiếp với nhánh phát triển (develop) bao gồm framework mới nhất.

Bước 4 - Lệnh trên sẽ cài đặt Laravel trong thư mục hiện tại. Bắt đầu dịch vụ Laravel bằng cách thực hiện lệnh sau.
php artisan serve
Bước 5 - Sau khi thực hiện lệnh trên, bạn sẽ thấy một màn hình như hình bên dưới:

laravel

Bước 6 - Sao chép URL được gạch chân màu xám trong ảnh chụp màn hình ở trên và mở URL đó trong trình duyệt. Nếu bạn thấy màn hình sau, nó có nghĩa là Laravel đã được cài đặt thành công.

cài đặt laravel