Màu trong HTML

Màu rất quan trọng để mang lại giao diện tốt cho trang web của bạn. Bạn có thể chỉ định màu ở cấp độ trang bằng cách sử dụng thẻ <body> hoặc bạn có thể đặt màu cho các thẻ riêng lẻ bằng thuộc tính bgcolor.

Thẻ <body> có các thuộc tính sau có thể được sử dụng để đặt các màu khác nhau:

 • bgcolor - đặt màu cho nền của trang.
 • text - đặt màu cho nội dung văn bản.
 • alink - đặt màu cho các liên kết đang hoạt động hoặc các liên kết đã chọn.
 • link - đặt màu cho văn bản được liên kết.
 • vlink - đặt màu cho các liên kết đã truy cập - nghĩa là cho văn bản được liên kết mà bạn đã nhấp vào.


Các phương pháp mã hóa màu HTML

Có ba phương pháp khác nhau sau đây để đặt màu trong trang web của bạn:

 • Tên màu - Bạn có thể chỉ định tên màu trực tiếp như green, blue hoặc red.
 • Mã hex - Mã gồm sáu chữ số đại diện cho số lượng màu red, green và blue tạo nên màu sắc.
 • Giá trị phần trăm hoặc thập phân màu - Giá trị này được chỉ định bằng thuộc tính rgb().

Bây giờ chúng ta sẽ xem từng cách phối màu này.


Màu HTML - Tên màu

Bạn có thể chỉ định trực tiếp tên màu để đặt văn bản hoặc màu nền. W3C đã liệt kê 16 tên màu cơ bản sẽ xác thực bằng trình xác thực HTML nhưng có hơn 200 tên màu khác nhau được các trình duyệt chính hỗ trợ.


16 màu tiêu chuẩn của W3C

Đây là danh sách các tên 16 màu tiêu chuẩn W3C và bạn nên sử dụng chúng.

Black Gray Silver White
Yellow Lime Aqua Fuchsia
Red Green Blue Purple
Maroon Olive Navy Teal


Ví dụ

Dưới đây là các ví dụ để thiết lập background của thẻ HTML theo tên màu

<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Màu HTML theo tên</title>
  </head>
	
  <body text = "blue" bgcolor = "green">
   <p>Sử dụng các tên màu khác nhau cho nội dung và bảng và xem kết quả.</p>
   
   <table bgcolor = "black">
     <tr>
      <td>
        <font color = "white">Văn bản này sẽ xuất hiện màu trắng trên nền đen.</font>
      </td>
     </tr>
   </table>
  </body>
  
</html>

Màu HTML - Mã Hex

Hex biểu diễn màu gồm 6 chữ số. Hai chữ số đầu tiên (RR) biểu thị giá trị màu đỏ, hai chữ số tiếp theo là giá trị màu xanh lá cây  (GG) và chữ số cuối cùng là giá trị màu xanh lam (BB).

Giá trị hex có thể được lấy từ bất kỳ phần mềm đồ họa nào như Adobe Photoshop, Paintshop Pro hoặc MS Paint.

Mỗi mã hex sẽ được đặt trước dấu thăng hoặc dấu thăng #. Sau đây là danh sách một số màu sử dụng ký hiệu thập lục phân.

Màu Màu HEX
  #000000
  #FF0000
  #00FF00
  #0000FF
  #FFFF00
  #00FFFF
  #FF00FF
  #C0C0C0
  #FFFFFF


Ví dụ

Dưới đây là các ví dụ để thiết lập background của thẻ HTML theo mã màu theo hex:

<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>HTML Colors by Hex</title>
  </head>
	
  <body text = "#0000FF" bgcolor = "#00FF00">
   <p>Sử dụng hexa màu khác nhau cho nội dung và bảng và xem kết quả.</p>
   
   <table bgcolor = "#000000">
     <tr>
      <td>
        <font color = "#FFFFFF">Văn bản này sẽ xuất hiện màu trắng trên nền đen.</font>
      </td>
     </tr>
   </table>
  </body>
  
</html>

Màu HTML - Giá trị RGB

Giá trị màu này được chỉ định bằng thuộc tính rgb(). Thuộc tính này nhận ba giá trị, mỗi giá trị cho màu đỏ, xanh lục và xanh lam. Giá trị có thể là một số nguyên từ 0 đến 255 hoặc một phần trăm.

Lưu ý - Tất cả các trình duyệt không hỗ trợ thuộc tính rgb() của màu, vì vậy bạn không nên sử dụng nó.

Sau đây là danh sách hiển thị một số màu sử dụng giá trị RGB.

Màu Màu RGB
  rgb(0,0,0)
  rgb(255,0,0)
  rgb(0,255,0)
  rgb(0,0,255)
  rgb(255,255,0)
  rgb(0,255,255)
  rgb(255,0,255)
  rgb(192,192,192)
  rgb(255,255,255)


Ví dụ

Dưới đây là các ví dụ để thiết lập background của thẻ HTML theo mã màu bằng cách sử dụng các giá trị rgb()

<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Màu HTML theo mã RGB</title>
  </head>
	
  <body text = "rgb(0,0,255)" bgcolor = "rgb(0,255,0)">
   <p>Sử dụng mã màu khác nhau cho nội dung và bảng và xem kết quả.</p>
   
   <table bgcolor = "rgb(0,0,0)">
     <tr>
      <td>
        <font color = "rgb(255,255,255)">Văn bản này sẽ xuất hiện màu trắng trên nền đen.</font>
      </td>
     </tr>
   </table>
  </body>
  
</html>

Màu an toàn của trình duyệt

Dưới đây là danh sách 216 màu được cho là an toàn nhất và các màu độc lập với máy tính. Những màu này từ mã hexa 000000 đến FFFFFF và chúng sẽ được hỗ trợ bởi tất cả các máy tính có bảng màu 256.

000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF