Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể:

  • Trình bày được ý nghĩa của Hằng và cách khai báo Hằng trong PHP.
  • Trình bày được ý nghĩa của Biến, cách khai báo Biến trong PHP.
  • Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa Hằng và Biến trong PHP.
  • Phân tích được sự khác nhau cơ bản giữa các toán tử trong PHP.
  • Ứng dụng Biến, Hằng, Toán tử để áp dụng vào một chương trình cụ thể trong PHP.