Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể:

  • Trình bày được kiến trúc cơ bản client/server.
  • Cài đặt, cấu hình được web server và PHP.
  • Phân tích được các ưu điểm của PHP so với HTML.
  • Viết được một trang PHP đơn giản và chạy trên trình duyệt.