Kết chương

      PHP là ngôn ngữ để tạo ra các trang web động phía server khá phổ biến hiện nay. Ngoài tính đơn giản, sử dụng hầu hết cơ sở dữ liệu và độc lập về nền tảng, PHP còn là một ngôn ngữ mã nguồn mở. Điều đó có nghĩa là một dự án được viết ra luôn được public để toàn bộ cộng đồng những người làm PHP trên thế giới có thể sử dụng và tham gia vào quá trình phát triển dự án đó để nó tốt hơn nữa.

      Để chạy được các file PHP chúng ta cần phải có một web server, một trình biên dịch PHPhệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL (Chúng ta cũng có thể sử dụng web server XAMPP để thay thế).

      Để viết một đoạn mã PHP chúng ta phải bắt đầu bởi từ khóa <?php và kết thúc bởi từ khóa ?>. Kết thúc một câu lệnh trong PHP là dấu chấm phẩy (;). Để hiển thị nội dung trong PHP ta dùng câu lệnh echo.