Các thẻ cơ bản HTML

Bất kỳ tài liệu nào cũng bắt đầu với một tiêu đề. Bạn có thể sử dụng các kích cỡ khác nhau cho các tiêu đề của bạn. HTML có sáu cấp đề mục, sử dụng các phần tử <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> <h6>. Khi hiển thị bất kỳ tiêu đề nào, trình duyệt sẽ thêm một dòng trước và một dòng sau tiêu đề đó.

Đây là heading 1

Đây là heading 2

Đây là heading 3

Đây là heading 4

Đây là heading 5
Đây là heading 6
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ví dụ heading</title>
</head>
<body>
<h1>Đây là heading 1</h1>
<h2>Đây là heading 2</h2>
<h3>Đây là heading 3</h3>
<h4>Đây là heading 4</h4>
<h5>Đây là heading 5</h5>
<h6>Đây là heading 6</h6>
</body>
</html>

Thẻ Paragraph (đoạn văn bản)

Thẻ <p> được sử dụng để cấu trúc văn bản của bạn thành các đoạn khác nhau. Mỗi đoạn văn bản phải đi vào giữa thẻ mở <p> và thẻ đóng </p> như trong ví dụ dưới đây:

Đây là đoạn văn bản đầu tiên.

Đây là đoạn văn bản thứ 2.

Đây là đoạn văn bản thứ 3.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ví dụ Paragraph</title>
</head>
<body>
<p>Đây là đoạn văn bản đầu tiên.</p>
<p>Đây là đoạn văn bản thứ 2.</p>
<p>Đây là đoạn văn bản thứ 3.</p>
</body>
</html>

Thẻ ngắt dòng

Bất cứ khi nào bạn sử dụng phần tử <br />, mọi thứ theo sau nó đều bắt đầu từ dòng tiếp theo. Thẻ này là một ví dụ về một phần tử trống, nơi bạn không cần mở và đóng thẻ, vì không có gì để đi giữa chúng.

Thẻ <br /> có khoảng trắng giữa ký tự br và dấu gạch chéo về phía trước. Nếu bạn bỏ qua khoảng trống này, các trình duyệt cũ hơn sẽ gặp khó khăn khi hiển thị ngắt dòng, trong khi nếu bạn bỏ lỡ ký tự gạch chéo chuyển tiếp và chỉ sử dụng <br> thì nó không hợp lệ trong XHTML.

Xin chào
Bạn đã giao bài tập của mình vào lúc nào.
Cảm ơn
Hieulv68

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ví dụ ngắt dòng</title>
</head>
<body>
<p>Xin chào<br />Bạn đã giao bài tập của mình vào lúc nào.<br />Cảm ơn<br />Hieulv68</p>
</body>
</html>

Căn giữa nội dung

Bạn sử dụng thẻ <center> để căn chỉnh nội dung vào giữa đoạn văn hoặc ô trong bảng.

Đoạn văn này không được căn giữa.

Đoạn văn này được căn giữa.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ví dụ căn giữa nội dung</title>
</head>
<body>
<p>Đoạn văn này không được căn giữa.</p>
<center>
<p>Đoạn văn này được căn giữa.</p>
</center>
</body>
</html>

Đường ngang

Các đường ngang được sử dụng để ngắt các phần trực quan của tài liệu. Thẻ <hr /> tạo một dòng từ vị trí hiện tại trong tài liệu sang lề phải và ngắt dòng tương ứng.

Ví dụ: bạn muốn đưa ra một dòng giữa hai đoạn như trong ví dụ đã cho bên dưới:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ví dụ đường kẻ ngang</title>
</head>
<body>
<p>Đây là một đoạn văn và nó sẽ ở phía trên</p>
<hr />
<p>Đây là đoạn văn thứ hai và nó sẽ ở dưới</p>
</body>
</html>
      Thẻ <hr /> là một ví dụ tiếp theo về phần tử trống, nơi bạn không cần mở và đóng thẻ, vì không có gì để đi giữa chúng.

      Phần tử <hr /> có khoảng trắng giữa các ký tự hr và dấu gạch chéo về phía trước. Nếu bạn bỏ qua khoảng trắng này, các trình duyệt cũ hơn sẽ gặp sự cố khi hiển thị đường kẻ ngang, trong khi nếu bạn bỏ lỡ ký tự gạch chéo về phía trước và chỉ sử dụng <hr> thì nó không hợp lệ trong XHTML.

Duy trì định dạng

Đôi khi, bạn muốn văn bản của bạn tuân theo định dạng chính xác về cách nó được viết trong tài liệu HTML. Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng thẻ được định dạng sẵn <pre>.

Bất kỳ văn bản nào giữa thẻ <pre> mở và thẻ đóng </pre> sẽ giữ nguyên định dạng của tài liệu nguồn.

function testFunction( strText ){ 
   alert (strText)
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ví dụ duy trì định dạng</title>
</head>
<body>
<pre>
function testFunction( strText ){
alert (strText)
}
</pre>
</body>
</html>
Hãy thử sử dụng cùng một mã trên chỉ thay đổi nội dung trong các thẻ <pre> ... </pre>