Tổng quan về HTML

HTML viết tắt của Hypertext Markup L anguage (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản), nó là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để tạo ra các trang web.
 • Hypertext đề cập đến cách các trang Web (tài liệu HTML) được liên kết với nhau. Do đó, liên kết có sẵn trên một trang web được gọi là Siêu liên kết.
 • Như tên gọi của nó, HTML là Markup Language, có nghĩa là bạn sử dụng HTML để chỉ "đánh dấu" một tài liệu văn bản với các thẻ cho trình duyệt Web biết cấu trúc của nó được hiển thị như thế nào.
Ban đầu, HTML được phát triển với mục đích xác định cấu trúc của các tài liệu như tiêu đề, đoạn văn, danh sách, v.v để tạo điều kiện chia sẻ thông tin khoa học giữa các nhà nghiên cứu.
Giờ đây, HTML đang được sử dụng rộng rãi để định dạng các trang web với sự trợ giúp của các thẻ khác nhau có sẵn bằng ngôn ngữ HTML.

Tài liệu HTML cơ bản

Dưới đây là một ví dụ đơn giản nhất về tài liệu HTML:

Đây là một heading

Nội dung tài liệu ở đây.....

<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Đây là tiêu đề tài liệu</title>
  </head>
	
  <body>
   <h1>Đây là một heading</h1>
   <p>Nội dung tài liệu ở đây.....</p>
  </body>
	
</html>

Các thẻ HTML

Như đã nói ở trên, HTML là một ngôn ngữ đánh dấu và sử dụng các thẻ khác nhau để định dạng nội dung. Các thẻ này được đặt trong dấu ngoặc nhọn <Tên thẻ>. Ngoại trừ một vài thẻ, hầu hết các thẻ đều có thẻ đóng tương ứng. Ví dụ: <html> có thẻ đóng </ html> và thẻ <body> có thẻ đóng </ body>, v.v.

Ví dụ trên của tài liệu HTML sử dụng các thẻ sau:
 • <!DOCTYPE...> Thẻ này định nghĩa loại tài liệu và phiên bản HTML.
 • <html> Thẻ này chứa tài liệu HTML hoàn chỉnh và chủ yếu bao gồm tiêu đề tài liệu được biểu thị bằng <head> ... </ head> và phần thân tài liệu được thể hiện bằng các thẻ <body> ... </ body>.
 • <head> Thẻ này mô tả header của tài liệu nó chứa các thẻ HTML khác như <title>, <link>, v.v.
 • <title> Thẻ <title> được sử dụng bên trong thẻ <head> để đề cập đến tiêu đề tài liệu.
 • <body> Thẻ này mô tả cho phần thân của tài liệu nó chứa các thẻ HTML khác như <h1>, <div>, <p>, v.v.
 • <h1> Thẻ này mô tả cho các tiêu đề chính.
 • <p> Thẻ này mô tả cho một đoạn văn bản.

Để học HTML, bạn sẽ cần nghiên cứu các thẻ khác nhau và hiểu cách chúng hoạt động khi định dạng một tài liệu văn bản. Học HTML rất đơn giản vì người dùng phải học cách sử dụng các thẻ khác nhau để định dạng văn bản hoặc hình ảnh để tạo ra một trang web đẹp.
 World Wide Web Consortium (W3C) khuyên bạn nên sử dụng các thẻ chữ thường bắt đầu từ HTML 4.

Cấu trúc tài liệu HTML

Một tài liệu HTML sẽ có cấu trúc chung như sau:

<html>
<head>
Phần đầu tài liệu với các thẻ liên quan
</head> 
<body>
Phần thân tài liệu với các thẻ liên quan
</body>
</html>

         Chúng ta sẽ nghiên cứu tất cả các thẻ tiêu đề và thẻ nội dung trong các chương tiếp theo, nhưng bây giờ chúng ta hãy xem thẻ khai báo tài liệu là gì.

Khai báo <! DOCTYPE>

Thẻ khai báo <! DOCTYPE> được trình duyệt web sử dụng để hiểu phiên bản HTML được sử dụng trong tài liệu. Phiên bản hiện tại của HTML là 5 và nó sử dụng khai báo như sau:

<!DOCTYPE html>

Có nhiều loại khai báo khác có thể được sử dụng trong tài liệu HTML tùy thuộc vào phiên bản HTML nào đang được sử dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về điều này khi thảo luận về thẻ <! DOCTYPE ...> cùng với các thẻ HTML khác.