Chuyển tới nội dung chính

3 Khoá học

Khoa học máy tính
Xem trước khóa học

Khoa học máy tính

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( Database Management System ) đề cập đến công nghệ lưu trữ và truy xuất dữ liệu của người dùng với hiệu quả cao nhất cùng với các biện pháp bảo mật thích hợp. Khóa học cung cấp những kiến ​​thức cơ bản của DBMS như kiến ​​trúc, mô hình dữ liệu, lược đồ dữ liệu, tính độc lập dữ liệu, mô hình ER, mô hình quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, cấu trúc tệp và lưu trữ, v.v.


 • (0)
 • Khoa học máy tính
  Xem trước khóa học

  Khoa học máy tính

  Phương pháp lập trình

  Khi các chương trình được phát triển để giải quyết các vấn đề thực tế như quản lý hàng tồn kho, xử lý bảng lương, tuyển sinh, xử lý kết quả thi, v.v., chúng có xu hướng rất lớn và phức tạp. Phương pháp lập trình là cách tiếp cận để phân tích các vấn đề phức tạp như vậy bằng cách lập kế hoạch phát triển phần mềm và kiểm soát quá trình phát triển.

 • (0)
 • Lập trình máy tính
  Khoa học máy tính
  Xem trước khóa học

  Khoa học máy tính

  Lập trình máy tính

  Lập trình máy tính là hành động viết chương trình máy tính, là một chuỗi các lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình để máy tính thực hiện một công việc cụ thể.

 • (0)