Chuyển tới nội dung chính

Tất cả phù hợp Khoá học

HTML cơ bản
Công nghệ web
Xem trước khóa học

Giáo viên: Tuấn Linh

HTML cơ bản

HTML là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên Web để phát triển các trang web. HTML được Berners-Lee tạo ra vào cuối năm 1991 nhưng "HTML 2.0" được coi là HTML chuẩn đầu tiên được đưa ra năm 1995. HTML 4.01 là phiên bản chính của HTML và được đưa ra vào cuối năm 1999. 

  • (1)