Chuyển tới nội dung chính

Site blog

Tạo ứng dụng ReactJS bằng Create React App

Nếu bạn đang bắt đầu với ReactJS, hãy sử dụng Create React App để tự động hóa việc xây dựng ứng dụng của bạn. Bạn sẽ có mọi thứ cần để xây dựng ứng dụng ReactJS mà không phải config gì cả. Để bắt đầu, hãy chắc chắn...