Chuyển tới nội dung chính

Blog entry by Lương Văn Hiếu

Thiết lập giá trị của input bằng JavaScript

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập giá trị của trường văn bản input của Form biểu mẫu bằng JavaScript.

Chúng ta xem xét trường văn bản input sau:

<input type="text" id="name" placeholder="Name" />


Để Để đặt giá trị của trường văn bản input, trước tiên chúng ta cần truy cập nó bên trong JavaScript bằng cách sử dụng phương thức document.getElementById(), sau đó nó có thuộc tính value được sử dụng để đặt giá
trị mới cho trường văn bản input.

const name = document.getElementById('name');
// Thiết lập giá trị
name.value = "pop";


  • Chia sẻ

Đánh giá