Chuyển tới nội dung chính

Blog entry by Tuấn Linh

Lấy giá trị của Radio Button trong PHP

Lấy giá trị của Radio Button trong PHP

<input type="radio"> của HTML cho phép người dùng chọn một tuỳ chọn từ các lựa chọn cho trước. Sau đây là mã lệnh PHP để lấy giá trị được chọn từ <input type="radio"> của HTML đã cho.

Để lấy giá trị của radio button:

<form action="" method="post">

<input type="radio" name="radio" value="Radio 1">Radio 1

<input type="radio" name="radio" value="Radio 2">Radio 2

<input type="radio" name="radio" value="Radio 3">Radio 3

<input type="submit" name="submit" value="Get Selected Values" />

</form>

<?php

if (isset($_POST['submit'])) {

if(isset($_POST['radio']))

{

echo "Bạn đã chọn:".$_POST['radio'];  //  Hiển thị giá trị đã chọn

}

?>  • Chia sẻ

Đánh giá