Chuyển tới nội dung chính

Site blog

Loại bỏ n ký tự đầu tiên của chuỗi trong JavaScript

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách loại bỏ n ký tự đầu tiên của một chuỗi trong JavaScript.Chúng ta xem xét chuỗi sau:const web = "LearnSkill online";Bây giờ, chúng ta muốn loại bỏ 5 ký tự Learn khỏi chuỗi trên.Loại bỏn ký t...

Loại bỏ n ký tự sau cùng của chuỗi trong JavaScript

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách loại bỏ n ký tự cuối cùng của một chuỗi trong JavaScript. Chúng ta xem xét chuỗi sau: const web = "LearnSkill online"; Bây giờ, chúng ta muốn loại bỏ 4 ký tự line khỏi chuỗi trên. Loạ...

Thiết lập giá trị của input bằng JavaScript

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập giá trị của trường văn bản input của Form biểu mẫu bằng JavaScript. Chúng ta xem xét trường văn bản input sau: <input type="text" id="name" placeholder="Name" />Để Để đặt giá t...

12 thủ thuật vô cùng hữu ích mà lập trình viên JavaScript cần biết

Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ 12 thủ thuật vô cùng hữu ích cho JavaScript. Những thủ thuật này sẽ giúp bạn giảm lượng code cũng như làm code chạy tối ưu hơn.1. Chuyển đổi kiểu dữ liệu sang boolean sử dụng toán tử !!Đôi lúc chúng t...

Tạo menu đa cấp sử dụng CSS

Bài viết này hướng dẫn cách tạo một menu đa cấp sử dụng HTML và CSS.Đầu tiên, trong HTML sử dụng các thẻ HTML lồng nhau như sau:<ul class="main-navigation">  <li><a href="#">Trang chủ</a></li>  <li><a href="#">Frontend...

Tạo ứng dụng ReactJS bằng Create React App

Nếu bạn đang bắt đầu với ReactJS, hãy sử dụng Create React App để tự động hóa việc xây dựng ứng dụng của bạn. Bạn sẽ có mọi thứ cần để xây dựng ứng dụng ReactJS mà không phải config gì cả. Để bắt đầu, hãy chắc chắn...