Moodle 3.9.2+ (Build: 20200929)

Để biết thêm thông tin về phiên bản Moodle này, hãy xem Các ghi chú phát hành trực tuyến

Kiểm tra máy chủ

Tên Thông tin Báo cáo Plugin Trạng thái
database mariadb (5.5.5-10.1.37-MariaDB-1~stretch) Kiểm tra
php_extension intl

Thành phần Intl được yêu cầu để cải thiện hỗ trợ quốc tế hóa, chẳng hạn như phân loại nhận biết ngôn ngữ và tên miền quốc tế.

Kiểm tra
php_extension xmlrpc

Bộ mở rộng xmlrpc cần cho giao tiếp cổng trung tâm, và hữu dụng đối với các dích vụ web và Moodle networking.

Kiểm tra
php_extension soap

Cài đặt bộ mở rộng SOAP vốn hữu ích với các dịch vụ web và một số trình bổ trợ.

Kiểm tra
moodle Đồng ý
unicode Đồng ý
php Đồng ý
pcreunicode Đồng ý
php_extension iconv Đồng ý
php_extension mbstring Đồng ý
php_extension curl Đồng ý
php_extension openssl Đồng ý
php_extension tokenizer Đồng ý
php_extension ctype Đồng ý
php_extension zip Đồng ý
php_extension zlib Đồng ý
php_extension gd Đồng ý
php_extension simplexml Đồng ý
php_extension spl Đồng ý
php_extension pcre Đồng ý
php_extension dom Đồng ý
php_extension xml Đồng ý
php_extension xmlreader Đồng ý
php_extension json Đồng ý
php_extension hash Đồng ý
php_extension fileinfo Đồng ý
php_setting memory_limit Đồng ý
php_setting file_uploads Đồng ý
php_setting opcache.enable Đồng ý

Những kiểm tra khác

Thông tin Báo cáo Plugin Trạng thái
mysql_full_unicode_support#File_format

[[unsupporteddbfileformat]]

Kiểm tra
mysql_full_unicode_support#Large_prefix

[[unsupporteddblargeprefix]]

Kiểm tra
unsupported_db_table_row_format

[[unsupporteddbtablerowformat]]

Kiểm tra
Bạn phải giải quyết toàn bộ các vấn đề (lỗi) trên nền liên quanđược tìm thấy ở trên trước khi tiến hành cài đặt phiên bản Moodle này!